Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 51 (16.12–20.12.2019)

Rus­ko

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­kas­ti­ke ja pas­ta (L) 7,50€
Tiis­taiLohi­keit­to ja saa­ris­to­lais­lei­pä (L) 7,00€

Kes­ki­viik­koKink­ku­kiusaus ( L, G ) 7,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 6,50€
Täy­te­tyt papri­kat ( L ) 7,50€
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke, ker­ma­pe­ru­nat ja uuni­kas­vik­set (L )

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiJauhelihakastike,spagetti,peruna(L,G) 8€
Kas­vis­so­se­keit­to (L,G) 7€
Tiis­taiBroi­le­ria riisipedillä(L,G)8€
Kalakeitto(L,G)7€
Kes­ki­viik­koKarjalanpaisti,perunamuhennos(L,G) 8€
Savuporokeitto(L,G)7€
Tors­taiRapea kalaleike&tartar kastike(L,G)8€
Hernekeitto(L,G) 7€
Pannari(L)
Per­jan­taiJau­he­li­ha­pih­vi sipulilla(L,G)8€
Italiankeitto(L,G)7€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiUuni­sei pinaat­ti­kas­ti­kel­la, kei­tet­ty peru­na 8,50€ (L)
Kas­vi­so­sek­keit­to 7€

Tiis­taiKaa­li­kää­ry­leet ja muusi (L,G) 8,50€
Kes­ki­viik­koKer­mai­nen kana­pas­ta (L) 8,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja Pannari(L) 7,00€
Per­jan­taiLiha­pyö­ry­kät ja lohkoperunat8,50€ (L)
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00.

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiPais­tet­tu­ja nak­ke­ja, kurk­kusa­laat­ti­ma­jo ja muusi ( L, G ) 8,60€
Kas­vis­gra­tii­ni ( L ) 8,60€
Tiis­taiJau­he­li­ha­la­sag­ne ( L ) 8,60€
Ker­mai­nen kala­keit­to ( L, G ) 6,60€
Man­sik­ka­rah­ka
Kes­ki­viik­koJou­lu­pöy­tä 10€
Tors­taiKuk­koa vii­nis­sä ja rii­si ( L, G ) 8,60€
Juu­res­pih­vit, kik­her­ne­hum­mus ja rii­si ( L ) 8,60€
Her­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L, G ) 6,60€
Per­jan­taiGril­li­pih­vi, maus­te­voi ja ker­ma­pe­ru­nat ( L , G)

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiUuni­pe­ru­na ton­ni­ka­la­täyt­teel­lä (L,G)
Juus­toi­nen nak­ki­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Chi­li-kur­pit­sa­keit­to (L,G)
Tiis­taiPeko­ni­broi­le­ria ja rii­si (L,G)
Kas­vis-couscous­täyt­tei­set papri­kat (L)
Ker­mai­nen savu­lo­hi­keit­to (L,G)
Kes­ki­viik­koPuna­vii­ni­här­kä­pa­ta ja pais­te­tut koko­pe­ru­nat (L,G)
Feta-olii­vi­pas­ta (L)
Kas­vis­so­se­keit­to (L,G)
Tors­taiTor­til­la broi­ler­täyt­teel­lä (L)
Tem­pu­ra­lei­vi­tet­ty turs­ka, til­li-ker­ma­vii­li­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiLasag­ne (L)
Met­sä­sie­ni­ri­sot­to (L,G)
Paah­det­tu kuk­ka­kaa­li­keit­to (L,G)
Lou­nas­pöy­tä 9,50€
Keit­to­lou­nas 7,50€
Salaat­ti­pöy­tä erik­seen 7,50€
Keitto+Lounaspöytä 10,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas klo 10.30–13.30.