Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

Vko 34 (19.8.–23.8.2019)

Rus­ko

Maa­nan­taiAura­ka­na­kas­ti­ke ja rii­si (L,G) 7,00€
Tiis­taiJau­he­li­ha­pas­ta­vuo­ka (L) 7,00€

Kes­ki­viik­koKer­mai­nen pos­su­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat ( L,G ) 7,00€
Tors­taiHer­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 6,50€

Per­jan­taiPos­sun­lei­ke, loh­ko­pe­ru­nat, kas­ti­ke ja uuni­juu­rek­set (L,G) 7,80€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiPor­saan­fi­le Bear­nai­se ja peru­nat (G) 8,00€
Jau­he­li­ha­keit­to (L,G) 7,00€
Tiis­taiBroi­le­ria Cur­ry­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G) 8,00€
Kala­keit­to (L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat ja kei­te­tyt peru­nat (L,G) 8,00€
Puna­juu­ri­keit­to ja vuo­hen­juus­to­tah­na (L,G) 7,00€
Tors­taiSme­ta­na­sei ja peru­na­muusi (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (L,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Per­jan­taiKar­ja­lan­pais­ti (L,G) 8,00€
Par­sa­kaa­li­keit­to (L,G) 7,00€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiBur­gun­din­pa­ta ja peru­na (G,L) 8,50€
Tiis­taiJans­so­nin­kiusaus (G,L) 8,50€
Kas­vis­so­se­keit­to (G,L) 7,00€
Kes­ki­viik­koNak­ki­kas­ti­ke ja peru­na (G,L) 8,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M, G) ja pan­nu­kak­ku (L) 7,00€
Per­jan­taiBroi­le­ri­pas­ta (L) 8,50 €
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00.

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiKanan­koi­vet, maus­te­rii­si ( L,G ) 8,60€
Pinaat­tio­huk­kaat ( L ) 8,60€
Tiis­taiSilak­ka­pih­vit, kyl­mä­kas­ti­ke ( L ) 8,60€
Kas­vis­pes­to­pas­ta ( L ) 8,60€
Kiis­se­li
Kes­ki­viik­koPos­su­nuu­de­liwok­ki (L) 8,60€
Kur­pit­sa­keit­to (L,G) 8,60€
Pul­la
Tors­taiLasag­ne (L) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,60€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiNyh­tö­pos­su, ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,60€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiPer­sik­kai­nen broi­ler­pa­ta ja rii­si (L,G)
Feta-pinaat­ti­ri­sot­to (L,G)
Jau­he­li­ha­keit­to (M,G)
Tiis­taiVal­ko­si­pu­li­här­kää ja muusi (L,G)
Jans­so­nin­kiusaus (L,G)
Pals­ter­nak­ka­so­se­keit­to (L,G)
Kes­ki­viik­koPor­saan uuni­fi­le, sie­ni­ker­ma­kas­ti­ke ja val­ko­si­pu­li­ker­ma­pe­ru­nat (L,G)
Ton­ni­ka­la­pas­ta­vuo­ka (L)
Pork­ka­na-kesä­kur­pit­sa­so­se­keit­to (L,G)
Tors­taiUuni­mak­ka­ra, sinap­pi­nen ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Puna­juu­ri-Aura­juus­to­vuo­ka (L,G)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiKass­ler­pih­vi, papri­ka­kas­ti­ke ja pais­te­tut peru­nat (L,G)
Appel­sii­ni­broi­le­ri ja rii­si (L,G)
Mus­ta­juu­ri­keit­to (L,G)
Lou­nas­pöy­tä 9,50€
Keit­to­lou­nas 7,50€
Salaat­ti­pöy­tä erik­seen 7,50€
Keitto+Lounaspöytä 10,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas klo 11.00–13.30.