Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

Vko 29 (15.7.–19.7.2019)

Rus­ko

Maa­nan­taiKesä­keit­to ( L )6,50€
Tiis­taiJau­he­li­ha­pas­ta­vuo­ka ( L ) 7,00€

Kes­ki­viik­koPyt­ti­pan­nu ( L ) 7,00€
Tors­taiHer­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 6,50€

Per­jan­taiRiis­ta­kiusaus ja puo­luk­ka­hil­lo ( L ‚G ) 7,00€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­kas­ti­ke ja spagehetti/peruna (L,G) 8,00€
Broi­ler­keit­to (L,G) 7,00€
Tiis­taiLasan­ge (L) 8,00€
Sis­kon­mak­ka­ra­keit­to (L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­koJau­he­li­ha­pih­vi, sie­ni­kas­ti­ke ja peru­na (L,G) 8,00€
Kas­vis­so­se­keit­to (L,G) 7,00€
Tors­taiKer­ma­si­la­kat ja peru­na (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Per­jan­taiPos­suwok ja nuu­de­li (L) 8,00€
Par­sa­keit­to (L,G) 7,00€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiUuni­pe­ru­na Savu­po­ro­täyt­teel­lä (L,G) 8,50€
Tiis­taiMaka­roo­ni­laa­tik­ko (L,) 8,50€
Kes­ki­viik­ko Nak­ki­keit­to (L,G) 7,00€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,00€

Per­jan­taiUuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G) 8,50€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00.

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiCho­rizo­pa­ta ja pas­ta ( L ) 8,60€
Kana­keit­to ( L. G ) 6,60€
Tiis­taiNak­ki­kas­ti­ke ja uudet peru­nat ( L ) 8,60€
Väli­me­ren liha­keit­to ( L, G ) 6,60€
Man­go­rah­ka
Kes­ki­viik­koBroi­ler-peko­ni­kas­ti­ke ja rii­si ( L ) 8,60€
Lohi­pas­ta ( L ) 8,60€
Pul­la
Tors­taiLiha­mu­re­ke, pip­pu­ri­kas­ti­ke ja muusi ( L ) 8,60€
Uuni­si­la­kat ( L, G ) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,60€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiKie­vin­ka­naa, aio­li ja vihan­nes­rii­si ( L ) 8,60€
Feta-kas­vis­mous­sa­ka ( L, G ) 8,60€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiUuni­pe­ru­na ton­ni­ka­la­täyt­teel­lä (L,G)
Pas­ta Car­bo­na­ra (L)
Pork­ka­na­so­se­keit­to
Tiis­taiChi­liConCar­ne ja rii­si (M,G)
Rata­to­uil­le (M,G)
Savu­po­ro­keit­to (L,G)
Kes­ki­viik­koBroi­ler Maren­go ja rii­si (M,G)
Kink­ku­kiusaus (L,G)
Kat­ka­ra­pu­keit­to (L,G)
Tors­taiJau­he­li­ha­pih­vit, pip­pu­ri­ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Mais­si­pa­ne­roi­tu broi­le­rin sisä­fi­le ja ker­ma­vii­li­kas­ti­ke (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiLasag­ne (L)
Sit­ruu­nai­nen kala­lei­ke ja peru­na (L)
Kuk­ka­kaa­li­keit­to (L,G)
Lou­nas­pöy­tä 9,50€
Keit­to­lou­nas 7,50€
Salaat­ti­pöy­tä erik­seen 7,50€
Keitto+Lounaspöytä 10,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas klo 11.00–13.30.