Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 43 (21.10–25.10.2019)

Rus­ko

Maa­nan­taiJau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kea kas­ti­ke, peru­na­so­se ja puo­luk­ka­hil­lo ( L, G ) 7,50€
Tiis­taiLiha­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat (L, G) 7,50€
Kes­ki­viik­koSilak­ka­pih­vit, til­li­kas­ti­ke, kei­te­tyt peru­nat (L ) 7,50€
Kas­vis­so­se­keit­to ja rae­juus­to ( L ) 6,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 6,50€
Pas­ta car­bo­na­ra ( L ) 7,50€
Per­jan­taiKie­vin­ka­naa, juu­res­muusi ja rakuu­na­pork­ka­nat ( L ) 8,00€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­tor­til­lat (L) 8€
Kala­keit­to (L,G) 7€
Tiis­taiKaalikääryleet&perunamuusi (L,G) 8€
Broi­ler­keit­to (L,G) 7€
Kes­ki­viik­koVaal­ko­si­pu­li­här­kä, rii­si (L,G) 8€
Sis­kon­mak­ka­ra­keit­to (L,G) 7€
Tors­taiLohi­laa­tik­ko (L,G) 8€
Her­ne­keit­to (L,G) pan­na­ri (L) 7€
Per­jan­taiLiha­pul­lat & peru­na­muusi (L,G) 8€
Kas­vis­so­se­keit­to (L,G) 7€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiUuni­pe­ru­na sie­ni­mu­hen­nok­sel­la (L,G) 8,50€
Tiis­taiLohi­kiusaus (L,G) 8,50€
Kes­ki­viik­koSit­ruu­na­ka­na ja rii­si (L,G) 8,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja Köy­hät­ri­ta­rit (L) 7,00€
Per­jan­taiKaa­li­kää­ry­le ja Muusi 8,50 € (L)
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00.

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiYrt­ti-broi­ler­kas­ti­ke ja rii­si( L, G ) 8,60€
Kink­ku­mi­ne­stro­ne ( L ) 6,60€
Tiis­taiJau­he­li­ha­la­sag­ne ( L ) 8,60€
Bataat­ti-feta­pais­tos ( L, G ) 8,60€
Hedel­mä­rah­ka
Kes­ki­viik­koBroi­ler­pael­la, ana­nas­sal­sa ( L, G ) 8,60€
Kala­lei­ke, remou­la­de ja kei­te­tyt peru­nat (L) 8,60€
Pul­la
Tors­taiSala­mi-cho­rizo­pa­ta ja pas­ta (L) 8,60€
Kas­vis­kiusaus ( L ‚G ) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,60€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiMet­säs­tä­jän­lei­ke ( L ) 8,60€
Pork­ka­na-rakuu­na­keit­to ( L, G) 6,60€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiMak­ka­ra­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Kaa­li­kää­ry­leet (L,G)
Herk­kusie­ni­keit­to (L,G)
Tiis­taiPeko­ni-broi­le­ria ja yrt­ti­nen rii­si (L,G)
Puna-ahven­ta sit­ruu­na­kas­tik­keel­la ja kei­tet­ty peru­na (L,G)
Nak­ki­keit­to (L,G)
(L,G)
Kes­ki­viik­koJuus­toi­set liha­pul­lat, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Savu­lo­hi­ri­sot­to (L,G)
Pinaat­ti­keit­to ja kei­tet­ty kanan­mu­na (L,G)
Tors­taiKar­ja­lan­pais­ti ja muusi (L,G)
Puna­juu­ri-aura­juus­to­vuo­ka (L,G)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiPor­saan­pih­vi pais­te­tul­la ana­nak­sel­la ja rans­ka­lai­set (L,G)
Cho­rizo­pa­ta ja pas­ta (L)
Par­sa­kaa­li­keit­to (L,G)
Lou­nas­pöy­tä 9,50€
Keit­to­lou­nas 7,50€
Salaat­ti­pöy­tä erik­seen 7,50€
Keitto+Lounaspöytä 10,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas klo 10.30–13.30.