• Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 17 (23.4.- 27.4.2018)

Rus­ko

Maa­nan­taiPos­su-peko­ni­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat ( L , G ) 7,00€
Juus­toi­nen kas­vis-sose­keit­to ( L, G ) 6,50€
Tiis­taiKaa­li­laa­tik­ko ( L, G ) 7,00€
Aura­juus­to­keit­to ( L, G ) 6,50€
Kes­ki­viik­koMus­ta­mak­ka­ra ja muusi ( L, G ) 7,00 €

Tors­taiHer­ne­keit­to ( M, G ) ja Pan­na­ri ( L ) 6,50 €
Lohi­kiusaus ( L, G ) 7,00€
Per­jan­taiBBQ-Pos­sua ja ker­ma­pe­ru­nat ( L ) 7,80€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Lie­to

Maa­nan­taiRyy­ni­mak­ka­ra, sinap­pi­kas­ti­ke ja pais­tin­pe­ru­na (L) 8.00€
Bataatti-Vuohenjuustokeitto(L,G)
7.00€
Tiis­tai
Broi­ler­nui­jat, man­go­ra­ja­dip­pi ja val­ko­si­pu­li­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Nak­ki­keit­to (L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­ko
Jau­he­li­ha­pih­vi ja kas­vis­gra­tii­ni (L,G) 8.00€
Pinaat­ti­keit­to ja kei­tet­ty kanan­mu­na (L,G) 7.00€
Tors­taiPeko­ni­nak­ke­ja, bear­nai­se­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­nu­kak­ku (L) 6,00€
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke, yrt­ti­voi ja loh­ko­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Venä­läi­nen Lohi­keit­to (L,G) 7,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiNak­ki­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8.50€
Pork­ka­na­so­se­keit­to (L,G) 7.00€
Tiis­tai
Juus­toi­nen kuk­ka­kaa­li-broi­ler­gra­tii­ni (L,G) 8,50€
Mak­ka­ra­keit­to
(L,G)7,00€
Kes­ki­viik­ko
Liha­pul­lat, ker­mai­nen pip­pu­ri­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,50€
Maa-Arti­sok­ka­keit­to (L,G) 7,00€
Tors­taiLohi­kiusaus (L,G) 8,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­nu­kak­ku (L) 6,00€
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke, huna­ja-peko­ni­kas­ti­ke ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,50€
Pinaat­ti­keit­to ja kei­tet­ty kanan­mu­na (L,G) 7,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Tar­jol­la myös lou­naak­si ja lou­na­sa­jan ulko­puo­lel­la (klo 11–16) à la car­te -lis­tan tuot­teet.

For­tum / TSE

Maa­nan­taiKala­lei­ke, remou­la­de ja kei­te­tyt peru­nat ( L ) 8,60€
Nak­ki­keit­to ( L, G ) 6,40 €
Tiis­tai
Broi­ler-aura­juus­to­kiusaus ( L, G ) 8,60€
Ita­lian­pa­ta ( L ) 8,60€
Hedel­mä­rah­ka
Kes­ki­viik­ko
Liha­pa­ta ja muusi ( M, G ) 8,60€
Kas­vis­la­sag­ne ( L ) 8,60€
Pul­la
Tors­taiKebab­tor­til­la ( L ) 8,60 €
Kas­vis­pael­la ( L, G ) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,40€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to ( VL )
Per­jan­taiYli­kyp­sää pos­sua, pip­pu­ri­kas­ti­ke ja ker­ma­pe­ru­nat ( L ) 8,60€
Täy­te­tyt papri­kat ( L, G ) 8,60€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!