Tie­to­suo­ja­se­los­te

Auto­maat­ti­nen tie­don­ke­räys ja tun­nis­te­tie­to­jen käsittely

Verk­ko­pal­ve­lu on kai­kil­le avoin eikä sivu­jen selaa­mi­nen edel­ly­tä rekis­te­röin­tiä. Sivus­tos­sa voi myös olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­va osio. Verk­ko­pal­ve­lun käyt­tä­jis­tä ei kerä­tä hen­ki­lö­tie­to­ja, jois­ta yksit­täi­nen käyt­tä­jä voi­tai­siin tun­nis­taa. Pal­ve­lun käy­tös­tä voi­daan kerä­tä koo­tus­ti tilas­tol­lis­ta tie­toa pal­ve­lun koko­nais­kä­vi­jä­mää­räs­tä, suo­si­tuim­mis­ta sivuis­ta, pal­ve­luun sisään­tu­los­i­vuis­ta, pal­ve­lus­ta pois­tu­mis­si­vuis­ta tai mui­ta vas­taa­via tie­to­ja. Tilas­tol­li­sen tie­don kerää­mi­seen verk­ko­si­vuil­la voi olla käy­tös­sä Google Ana­ly­tics. Googlen tie­to­suo­ja­käy­tän­tö on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tun­nis­te­tie­dot tal­le­te­taan verk­ko­pal­ve­lun tek­ni­sen toteu­tuk­sen ja käy­tön var­mis­ta­mi­sek­si sekä kehit­tä­mi­sen ja mark­ki­noin­nin tuek­si. Vain edel­lä mai­nit­tu­ja teh­tä­viä hoi­ta­va hen­ki­lös­tö voi teh­tä­vien­sä edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa käsi­tel­lä tun­nis­te­tie­to­ja. Tun­nis­te­tie­to­ja ei saa ilmais­ta sivul­li­sil­le muu­toin kuin lais­sa erik­seen sää­de­tyis­sä tilanteissa.

Palaut­teen, yhtey­den­ot­to­pyyn­nön tms. voi lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta. Jos palau­te­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la lähe­tet­tyyn palaut­tee­seen halu­taan vas­taus, tulee palau­te lähet­tää yhteys­tie­doil­la varus­tet­tu­na. Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta lähe­te­tyt vies­tit arkis­toi­tu­vat palveluun.

Hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vää palau­tet­ta lähet­tä­vän on syy­tä huo­mioi­da, että suo­jaa­mat­to­ma­na lähe­te­tyn palau­te­lo­mak­keen tai säh­kö­pos­ti­vies­tin tie­to­tur­va on heik­ko eikä tie­don salas­sa­pi­toa ja suo­jaa­mis­ta voi­da täl­löin täy­sin var­mis­taa. Tämä on syy­tä huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta arka­luon­teis­ten tie­to­jen osalta.

Rekis­te­rin yllä­pi­tä­jä­nä toi­mii verk­ko­si­vus­ton haltija.